Добавить новость
Добавь свою новость бесплатно - здесь


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас


Новости за 22.07.2020

Ua24.pro


Добавить свою новость можно бесплатно сейчас - здесь

Новые комментарии

Azathabar.com 

Gan almak we it çorbasy: Gyrgyzystan galp COVID-19 bejergilerine garşy göreşýär

Gyrgyz häkimiýetleri adamlary COVID-19 keselini bejermek üçin "Hijama" diýlip atlandyrylýan gadymy yslam tejribesini ulanmazlyk barada duýdurdylar. Ýurduň adaty saglygy goraýyş ugamy bu meseläni çözmäge çalyşýarka, adamlar it çorbasyny (zyýansyz, ýöne netijesiz) we gazlandyrylan erginleri (howply bolup biler) içip başladylar.


Лента светских новостей (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Azathabar.com 

Owgan gyzy "Talybanyň" ene-atasyny öldürenini gördi, soňra-da AK-47 tüpeňi alyp, iki söweşijini öldürdi

Adamlaryň bir topary Owganystanyň merkezindäki bir obada ýerleşýän palçykdan we kerpiçden ýasalan jaýyň gapysyny kakanda gije sagat 1 töweregidi. Mundan ürken 15 ýaşly Kamar Gül düşekden çykyp, dessine inisini tutdy. Onuň goňşy otagda, ukydan oýanan ene-atasy gapynyň agzyna seresaplylyk bilen golaýlady. Bu "Talybandy". Söweşijiler Gülüň ejesine we kakasyna gapyny açmagy buýurdylar. Olar boýun towladylar. Birnäçe minutdan soň ýaragly söweşijileriň topary gapydan kürsäp içeri girdi. "Olar... Читать дальше...

Azathabar.com 

Marynyň karantinlerinde lukmanlar dermansyz işleýärler, Aşgabatda saglyk işgärleri 15 günlük karantine ugradylýar

Türkmenistanda COVID-19 bilen kesellän we wirusyň ýokaşan bolmagy güman edilýän hassalar üçin karantin ýerlerinde medisina işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lukmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokarlanýar. Lukmanlar, şepagat uýalary we arassaçylyk işgärleri karantinde işlemäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Ýurduň häkimiýetleri gysga wagtyň içinde ilatyň köpçülik ýerlerine, söwda merkezlerinde, bazarlara, hyzmat we güýmenje... Читать дальше...

Azathabar.com 

Farapda bankomat nobatlaryndaky ýakalaşykda bir aýal öldi. Aşgabatda bankomatlaryň sany azaldylýar

Türkmenistanda bankomatlarda nagt ýetmezçiligi bilen bagly problemalar has-da erbetleşýär. Lebabyň Farap etrabynda bankomatlaryň öňünde nobata duran adamlaryň arasynda dörän uruş-dawada bir aýal heläk boldy. Aşgabatda ilat bank kartlaryndaky puly nagtlaşdyryp bilmeýän mahaly, şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz üç habarçysy Lebapdan we Aşgabatdan habar berýär. "Farapda adamlar her gün bankomatlaryň öňünde nobata durýarlar. Howanyň gyzgynlygy... Читать дальше...

Azathabar.com 

Mary welaýatynda zyýansyzlandyryş işleri güýçlenýär, ýöne ýokardan sepilýän dermanlar adamlary gorkuzýar

Şu günler Mary welaýatynyň ähli şäherleriniň, etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa golaý, gije sagat 2-den soň, hem aşakdan hem-de ýokardan derman sepilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi. “Ýokardan uçarly aýlanyp, welaýatyň ähli şäherleriniň, etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman sepýärler. Aşakdan suw sepýän uly awto ulag bilen şäheriň köçelerine derman garylan suw sepýärler” diýip, habarçy aýtdy. Ol Marynyň üstünden sepilýän dermanlaryň nämediginiň anyklaşdyrylmaýandygyny belledi. Читать дальше...

Azathabar.com 

ABŞ Hytaýyň Hýustondaky konsulhanasyny ýapmalydygyny aýtdy

ABŞ Hytaýyň Hýustondaky (Teksas) konsulhanasyny ýapmalydygyny aýtdy. Pekin muny berk ýazgaryp, munuň halkara kanunçylygyna çapraz gelýändigini we jogap çärelerine iterýändigini aýtdy. Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň 22-nji iýulda beren maglumatyna görä, ABŞ bu barada bir gün öň duýduryş berip, konsulhananyň 72 sagadyň içinde ýapylmalydygyny aýdypdyr. ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň sözçüsi konsulhananyň ýapylýandygyny tassyklady we munuň “amerikanlaryň intellektual eýeçiligini we şahsy maglumatlaryny... Читать дальше...

Azathabar.com 

Tramp ABŞ-da pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp koronawirus bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşyp başlamagyndan owal, Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy. Tramp bu barada aprelden bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifinginde çykyş etdi. 21-nji iýulda Ak Tamda eden çykyşynda Tramp waksinalar we bejergi boýunça gazanylan öňegidişlikler barada hem durup geçdi. Tramp ýüz maskalaryny geýmäge hem çagyrdy. Bu aralykda, ABŞ-da bir gije-gündiziň dowamynda COVID-19 sebäpli 1 müňden hem aşa adam ýogaldy. Читать дальше...

Azathabar.com 

Pompeo Daniýada “Demirgazyk Akym 2” geçirijisini maslahat eder

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo) 22-nji iýulda Kopengagende Daniýanyň premýer-ministri Mette Frederiksen bilen duşuşanda “Demirgazyk Akym 2” gaz geçirijisini maslahat eder. Russiýanyň tamamlamagy göz öňünde tutýan bu geçiriji arkaly gazy Baltik deňziniň düýbi bilen Ýewropa akdyrmak göz öňünde tutulýar. Geçirijiniň bir bölegi Daniýanyň ykdysady suwlarynyň düýbünden geçmeli. Geçen hepde Pompeo kompaniýalary geçirijini tamamlamak boýunça Russiýa hemaýat bermekden saklanmaga çagyrdy. Читать дальше...

Azathabar.com 

Ermenistan Azerbaýjany täze hüjümlerde aýyplady, Baku ret edýär

Ermenistanyň harbylary Azerbaýjany, mundan bir hepde ozal adam pidalaryna getiren çaknyşyklaryň dörän, serhetýakadaky ermeni pozisiýalaryna garşy täzeden hüjüm etmekde aýyplady. Goranmak ministrliginiň 21-nji iýulda giçlik beren maglumatyna görä, Tawuş welaýatynda ýerleşdirilen ermeni esgerleri azeri kommando güýçlerini yza tesdirmegi başarypdyr. Ministrlik ermeni esgerleriniň arasyndan ýitgileriň ýokdugyny aýtdy. Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi täze hüjümiň bolmandygyny aýdyp, ermeni tarapynyň aýdanlaryny ret etdi. Читать дальше...

Azathabar.com 

Pompeo ABŞ-nyň Hytaýa garşy global koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýdýar

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo), şu hepde Ýewropa ýurtlarynyň paýtagtlaryna edýän saparynyň çäklerinde, Waşingtonyň Hytaýyň täsirine garşy durjak halkara koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de Pompeo Pekini koronawirus pandemiýasyny özüniň bähbitlerini ilerletmek üçin ulanmakda aýyplady. Pompeo bu barada 21-nji iýulda Londonda britan premýer-ministri Boris Jonson we daşary işler sekretary Dominik Raab bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bu Pekiniň... Читать дальше...

Всё, что пишут о Вашем городе, в Вашем регионе, для Вашего города и для всех тех, кому это просто интересно, — в наших лентах новостей от первого лица, без какой бы то ни было цензуры, без приоритетов редакторов, без зависимости от политической конъюнктуры, настроений, течений и обстоятельств. Наш читатель вправе знать всю правду и, поэтому: наш читатель - всегда прав!


На 123ru.net все новости (в том числе и ваши) доступны в переводе на практически любой из популярных языков мира. Для перевода достаточно выбрать из списка языков, размещённого в шапке сайта, интересующий Вас. Перевод выбранной страницы мы осуществим мгновенно в автоматическом режиме и с индексацией через поисковые системы. Читайте новости на языках мира у нас в режиме онлайн. 123ru.net — Ваш мир без границ и языковых барьеров! А с недавнего времени мы добавили и новости по разделам, категориям, интересам и блогам, что позволяет получить пользователю сервиса не только оперативную, но и альтернативную информацию по интересующей теме со всего мира, от совершенно разных независимых популярных и не очень источников на одной странице. Сервис также позволяет просмотреть всю ленту новостей по каждому источнику информации отдельно в формате календаря за любую выбранную дату и период.Товары и услуги от рекламодателей

(что и где купить сегодня в регионе)
Недавно просматривали в рекламных предложениях:
123ru.net — поисковый источник актуальной информации не только о повседневной жизни Вашего города и городов Вашего региона, новостях, событиях и происшествиях, но и партнёрская интернет-витрина актуальных товарных предложений с доставкой в Ваш город. Ежедневно на нашем сайте появляется, обновляется и дополняется самая свежая информация о товарах и услугах, акциях и скидках на самые разные темы от недвижимости и автомобилей до различных ежедневных услуг, мобильных приложений и самых свежих предложений местных интернет-магазинов и предприятий фактически по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Всегда — живая информация, всегда — актуальные цены. 123ru.net — только свежие интернет-предложения в регионах (ежеминутное обновление в режиме онлайн). Кто не успел — тот опоздал, кто опоздал — тот отстал! Будь в курсе нового — цени время! Промедлишь ты, другой успеет! 123ru.net — новый формат подачи информации, новый формат нового времени! В каждом слове — значение, в каждом баннере — смысл! Вся интернет-витрина — здесь.

m.123ru.net — Ваши новости у Вас в кармане. Безграничные возможности публикации частных материалов и общественно-значимой информации в реальном времени с прямыми ссылками на Ваши источники. Совершенно бесплатно, с мобильного телефона или планшета, оперативно, просто, с точной географической привязкой к происходящим событиям, происшествиям и объявлениям. В любой момент, ежеминутно мы предоставляем Вам возможность публикации актуальной информации (заметки, статьи, репортажи с комментариями, фото и видео, частные объявления и т.д.) по любому из городов России, Украины, Белоруссии и Абхазии — совершенно бесплатно.

А теперь Вам доступны новости и на других языках всех континентов.


Калейдоскоп обсуждаемых сегодня новостей


Последние новости на сегодня по Вашему городу, частные объявления, самые полные ленты новостей от наших постоянных авторов в мобильном формате, календарный архив событий в России, Украине и мире, популярные разделы: Происшествия, Спорт, Авто, Гламур, Блоги и другие с прямыми переходами на первоисточники - просто, доступно, удобно уже сегодня и сейчас на платформе 123ru.net. Ни один ваш отзыв, комментарий не останется незамеченным. Мы восприимчивы к любым критическим замечаниям и предложениям с вашей стороны 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю без выходных и перерывов на обед. Мобильный вариант проекта — здесь.
Новости последнего часа

Топ-10 новостей за сегодня на этот час:


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.


Другие популярные новости дня сегодня

Топ-4 анонсов новостей от партнёров:

 

123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Москве — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.