Симферополь

Литературный автограф «Родник души, не угасай…», к 75-летию со дня рождения крымской поэтессы Л. И. Сивельниковой.

9 августа 2022 года

160*600

Новости сегодня на DirectAdvert

Новости сегодня от Adwile

Актуальные новости сегодня от ValueImpression.com


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчасНовости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

Özbegistanda pikiri soralan ýaşlaryň 40% -e golaýy para bermegi korrupsiýa hasaplamaýar

Özbegistanda guralan pikir soraşyga gatnaşan ýaşlaryň 39% -i parahorlugy korrupsiýa diýip hasaplamaýar diýip... Читать дальше...

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)Топ новостей последнего часа


Нужен SSL сертификат со скидкой 30%? Нет проблем! Компания .masterhost подарит такую возможность в августе

Стало известно о росте цен на аренду жилья в Петербурге и Москве по осени

В Москве выбрали участников супершоу «Пламенные сердца»

Лечение коленных суставов препаратом нового поколения


Август
2022
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новые комментарии

Все новости

Azathabar.com 

Türkmenistanda çagalar okuw esbaplaryny satyn almak üçin dilegçilik edýärler

Türkmenistanda tomusky dynç alyşynda işleýän, ene-atalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çagalar köpelýär, dilegçilik edýän çagalaryň hem sany artýar. Azatlyk Radiosyny Marydaky habarçylarynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilegçilik edýän çagalaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýandygy aýdylýar. Mary welaýatynda dilegçilik edýän çagalary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda, hatda agşamlaryna kafeleriň hem restoranlaryň öňünde görse bolýar. Читать дальше...

Azathabar.com 

Nebit ammaryny ýyldyrym uransoň, Kubada uly ýangyn turdy

Kubaly ýangyn söndürijiler indi birnäçe gün bäri Matanzas şäherindäki nebit ammaryna uran ýyldyrymdan soň başlanan ýangyny söndürjek bolýarlar. Şu günki güne çenli bir adam öldi, 121 adam, şol sanda energiýa ministri Liwan Arronte ýaralandy, 17 ýangyn söndüriji dereksiz ýitdi. AFP-niň maglumatyna görä, Kuba kömek sorap, "ýangyç öndürmekde tejribesi bolan dostlukly ýurtlara" ýüz tutdy. Prezident Migel Diaz-Kanel "tiz beren kömekleri" üçin Meksika, Wenezuela, Russiýa, Nikaragua, Argentina we Çilä minnetdarlyk bildirdi. Читать дальше...

Azathabar.com 

ÝB, rus gepleşikçileri Eýrandaky ýadro gepleşiklerine 'örän' umytly garaýar

2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin täzeden başlanan gepleşiklere gatnaşan ýokary derejeli gepleşikçiler bu meselede ylalaşmak mümkinçiligine umytly garaýandyklaryny aýtdylar. Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli gepleşikçisi Enrike Mora hepde aýagynda gepleşikleriň barşyndan çen tutup, özüniň öňegidişlik gazanyljagyna “doly” umyt bilen garaýandygyny aýtdy. “Biz ilerleýäris we men bu gepleşikleriň basym jemlenmegine garaşýaryn” diýip, Enrike Mora, Ýewropa... Читать дальше...

Azathabar.com 

Ysraýyl Gazadaky “Yslam jihady” topary bilen ýaraşyk baglaşdy

Ysraýyl häkimiýetleri bilen "Yslam jihady" radikal toparynyň wekilleri ýaraşyk baglaşmak ylalaşygyna geldi. Ýaraşyk ýerli wagt bilen sagat 23: 30-da güýje girdi. Palestinanyň Eýran tarapyndan goldanýan söweşiji topary, azyndan 36 palestinalynyň, şol sanda 11 çaganyň ölmegine we 300-den gowrak adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan üç günlük çaknyşygy bes etmek üçin Ysraýyl bilen ýaraşmak barada ylalaşandygyny aýtdy. Ýaraşyk ylalaşygy baradaky habary ilkinji bolup AFP we AP habar gulluklary berdi, olar... Читать дальше...

Azathabar.com 

Pakistan Talybanynyň üç serkerdesi Owganystandaky partlamada öldi

Owganystanyň günorta-gündogarynda bolan partlamada üç sany uly derejeli serkerdesiniň öldürilmegi "Tehrik-e-Talyban Pakistan" (TTP) ýa-da "Pakistan Talybany" ady bilen tanalýan gurama urlan agyr zarba boldy diýip, Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy, Maşal radiosy 7-nji awgustda habar berdi. Öldürilen serkerdeleriň arasynda TTP-niň iň täsirli we rehimsiz liderleriniň biri hasaplanýan Abdul Wali lakamly Omar Halid Horasani hem bar. Öldürilen serkerdeleriň beýleki ikisi Hafiz Dawlat we Müfti Hasan diýlip bilindi. Читать дальше...

Azathabar.com 

Kabuldaky partlamada azyndan iki adam öldi, 22-si ýaralandy

Owganystanyň paýtagty Kabulda, aglaba şaýylaryň köplük bolup ýaşaýan sebitinde amala aşyrylan partlamada azyndan iki adam öldi, başga-da 22-si ýaralandy. Soňky iki günde amala aşyrylan bu ikinji hüjümiň jogapkärçiligini sünnüleriň ýolbaşçylygyndaky “Yslam döwleti” ekstremistiki topary öz üstüne aldy. 6-njy awgustdaky parlama paýtagtyň Suhteh Pul etrabynda, şaýy musulmanlarynyň köplük bolup ýaşaýan sebitinde amala aşyryldy. Mundan bir gün öň, Kabulyň şaýy musulmanlarynyň aglaba sebitinde bolan partlamada azyndan sekiz adam heläk boldy... Читать дальше...

Azathabar.com 

Özbegistanda pikiri soralan ýaşlaryň 40% -e golaýy para bermegi korrupsiýa hasaplamaýar

Özbegistanda guralan pikir soraşyga gatnaşan ýaşlaryň 39% -i parahorlugy korrupsiýa diýip hasaplamaýar diýip, Korrupsiýa garşy göreş gullugynyň müdiri Akmal Burhanow Senatyň 4-nji awgustda geçirilen umumy mejlisinde aýtdy. Pikir soraşyga jemi 16189 adam gatnaşyp, düzülen soraglar boýunça öz pikirini aýtdy. Korrupsiýa garşy göreş gullugynyň başlygynyň tassyklamagyna görä, edilen işler we görlen çäreler netijesinde, Özbegistanyň korrupsiýa boýunça halkara görkezijilerindäki orny öňkülerinden gowulaşdy. Читать дальше...

Azathabar.com 

Siriýadan – Duşenbä. Täjigistanly YD söweşijileriniň aýallary nirede ýerleşdirildi?

“Yslam döwleti” toparynda bolan täjigistanly söweşijileriň Siriýadan watanyna getirilen aýallary we dul galan aýallar tussag astynda däl-de, şypahanalaryň birinde saklanýar.  Täjigistanyň Aýallar we maşgala işleri boýunça komitetiniň başlygy Hilolbi Kurbonzoda 2-nji awgustda geçiren ýarym ýyllyk metbugat ýygnagynda, Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugynyň beren soragyna jogap edip, Siriýadan getirilen aýallaryň parahat durmuşa uýgunlaşmagy üçin, belli bir wagt gerekdigini aýtdy hem-de munuň üçin iň amatly ýer şypahana diýdi. Читать дальше...

Azathabar.com 

Rowaçlygy sorag döredýän kottežler ýa-da gymmat gurluşyklaryň zyýany nädip azaldylar?

Hazar kenarynda açylan täze kottežler toplumy Türkmenistanda döwlet serişdesine gurulýan desgalara edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy baradaky meseläni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary biraz öň bu kottežleri gurýan gurluşyk firmalarynyň öz işgärlerine üç aýlap hak berip bilmeýändigini habar beripdiler. Ýerli synçylar bu hili desgalaryň netijeli ulanylmagynda syýahatçylygyň oýnap biljek roluna ünsi çekýärler. "Döwlet eýeçiligindäki desgalar satuwa çykarylanda daşary... Читать дальше...

Azathabar.com 

ABŞ-nyň Türkmenistandaky baş ilçisiniň wezipesine Elizabet Rud hödürlendi

ABŞ-nyň prezident Jo Baýden Elizabet Rudy (Elizabeth Rood) Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky baş ilçisiniň wezipesine hödürledi diýip, Ak tam 3-nji awgustda habar berdi. Rud iňlis dilinden başga fransuz, rus, nemes, puştun, dari we gürji dillerinde gürleýär. Geňeşçi-ilçi derejesindäki ýokary derejeli diplomat, ABŞ-nyň daşary diplomatik edarasynda uzak wagt bäri işleýän Elizabet Rud şu ýylyň iýun aýyndan bäri Moskwada, ABŞ-nyň Russiýadaky diplomatik wekilhanasynyň başlygynyň orunbasary bolup işleýär. Читать дальше...Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России123ru.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Не нравится, не хотите слышать — не читайте, читаете — будьте взаимно вежливы и корректны в своих высказываниях. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 123ru.net — обозреватель новостей. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. 123ru.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от 123ru.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.


Новости от наших партнёров в Вашем городе


123ru.net — информационный сайт, транслирующий новости города Вашего города онлайн. Всё, что происходило и происходит в городе — в оперативной ленте ежедневных новостей в интерактивном режиме на сайте 123ru.net.

Самые свежие новости Вашего города, а также полный архив ежедневных событий города с аналитикой, комментариями и прямыми ссылками на источники информации. Местные городские, авторитетные региональные и популярные федеральные новостные агентства и телеканалы — в одной ленте новостей, упорядоченные по времени публикации и с обязательным указанием первоисточника информации. Ничего лишнего. Всё о чём говорят, пишут в газетах и блогах, показывают по телевизору и транслируют в интернете — из первых рук.123ru.net — самый полный календарь значимых и не очень событий Вашего города, в Вашем городе и о Вашем городе вчера, сегодня и прямо сейчас — от пользователей нашего сайта в режиме онлайн. А также — актуальные статьи и мировые новости.

Если же Вы проживаете в городе Вашем городе или у Вас есть просто интересная информация о городе и горожанах мы всегда рады разместить её на нашем портале с указанием в публикации Вашего авторства. Пишите нам на электронный адрес: mail@29ru.net. Создайте свой блог и, если он будет интересен, то Вы получите совершенно бесплатно баннер и прямую ссылку на него, размещённую на всех страницах региональных интернет-ресурсов нашей веб-группы, а это — более 1 000 000 просмотров в месяц.Другие популярные новости дня сегодня


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.Новости 24/7 Все города России
Загрузка...


Топ 10 новостей последнего часа


Персональные новости

123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. . Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.Загрузка...

Экология в России и мире
Москва

ESG-трансформация: МТС представила отчет об устойчивом развитии за 2021 год

Путин в России и мире
Москва

Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"


Лукашенко в Беларуси и мире
Минск

Лукашенко признался, какое государство самое агрессивное по отношению к Белоруссии
123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Зеленский в Украине и мире
Киев

Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности, атакуя ЗАЭС, заявил Антонов


Навальный в России и мире


Здоровье в России и мире


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России


Загрузка...

Загрузка...Константин Затулин

Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации, а Украина — майданаМосква

Врач рассказал о симптомах нервной аллергии

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.netСпонсоры 123ru.net